Dagordning Årsmöte 2024

Årsmöte 2024, BMBK, Tampen, 16:e juli, 18:00 i klubbhuset

 1. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 2. Val av ordföranden för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för den tiden revisionen omfattar
 8. Val
  1. Val av ordföranden för ett år
  2. Val av övriga ledamöter för 2 år
  3. Val av revisorer jämte revisorssuppleant
  4. Val av valberedning
 9. Fastställande av årsavgift för kommande år
 10. Övriga frågor